Všeobecné obchodné podmienky pre online rezervácie www.clarioncongresshotelbratislava.com


Úvodné ustanovenie

V týchto Všeobecných obchodných podmienkach sú stanovené podmienky, podľa ktorých spoločnosť CPI Hotels Slovakia s.r.o., IČO 48 094 790, predáva pobytové balíčky a pobyty záujemcom (ďalej len „kupujúcí“) prostredníctvom internetových stránok www.clarioncongresshotelbratislava.com

Objednanie balíčkov a uzavretie kupnej zmluvy

Pobytové balíčky alebo individuálne pobyty, o ktoré má kupujúcí záujem, môže kupujúcí objednať online na www.clarioncongresshotelbratislava.com. Kompletizáciou rezervácie a odoslaním formuláru kupujúci objednává vybraný balíček vo zvolenom termíne.

K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dochádza pri odoslaní rezervácie a následným prijatím potvrdenia rezervácie.

Spracovanie osobných údajov

Pri vyplňovaní objednávkového formuláru je kupujúcí predávajúcím požiadaný o  poskytnutie svojich osobných údajov. Predávajúcí sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu so svojim súhlasom kupujúci poskytol, bude používať jedine k účelom, ktoré súvisia s  plnením služieb Clarion Congress Hotel Bratislava, a že ich neposkytne žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávok. Ďalšie informácie o zachádzaní s  OÚ nájdete na https://clarioncongresshotelbratislava.com/sk/gdpr/

Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpna cena je vrámci DPH a je uvedená v popise vybranej služby a automatickom potvrdeni, ktoré sa generuje po kompletizácii rezervácie. Uvedená cena je platná v  okamžiku odoslania objednávky.

Čerpanie služieb objednaných cez formulár

Kupujúcí sa zaväzuje vyčerpať zakúpené služby v dohodnutom termíne. V prípade zrušenia pobytu je povinný informovať Clarion Congress Hotel Bratislava písomne. Odstúpenie od Zmluvy Pri odstúpení od Zmluvy pred určeným termínom zahájenia čerpania Pobytu a Služieb (tiež storno Pobytu a služieb) sa stornopoplatok účtuje podľa špecifikácie uvedenej v popise každej rezervácie.

Reklamácia

Všetky reklamácie musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca pobytu v Clarion Congress Hotel Bratislava. V oznámení o reklamácií musí zákazník popísať zistené vady služieb. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Kontakty na predávajúceho

Predávajúceho možno písomne kontaktovať na adrese:
CPI Hotels Slovakia s.r.o.
Šulekova 1172/20
811 06 Bratislava

Záverečné ustanovenie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetových stránok www.clarioncongresshotelbratislava.com. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť a doplňovať. Prípadné zmeny a dodatky Všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na už uzavreté kúpne zmluvy.